دربارهء ما
نام سايت: خط نيوز
روش اطلاع رسانی: خبری - تحليلی
گستره: بین المللی
تاریخ مجوز: 92/1/26
شماره ثبت: 92/1113
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمد حسین ترکمن
آدرس: دفتر مرکزی کرمانشاه، پارکينگ شهرداری، کوچه محمودی، ساختمان روزنامه ابوذر، طبقه دوم، واحد 1و2 خط نيوز
شماره تماس: 08337215332