توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 48422
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۸
آقاي استاندار با اين مديران اشتغالزايي ناممكن است
برادران يوسف
برادران يوسف
سخنان از سردرد امام جمعه محترم كرمانشاه در ارتباط با بيكاري در استان ، دردناك است اما دردناك تر مديران و مسئولاني است كه در استان اصولاً اين دغدغه را ندارند. كرمانشاه با داشتن چهار فصل سبز، هنوز جهاد كشاورزي استان اندرخم يك كوچه مانده است. باند بازي و ناهمسويي اهداف با استهداف هاي نظام، عدم توانايي مديران سست بنياد، كه خود تفسيري از قانون را به سرحد اعلا رسانده اند، تشكيلات باندي، ارادت سالاري سياسي و گماشتن نيروهايي
تشكيلات باندي، ارادت سالاري سياسي و گماشتن نيروهايي كه نه دغدغه و نه تخصص و نه شهامت مديريت در استان را دارند، آمارسازي هاي بي شاخص و ناتواني، ضعف مديريتي و وابسته بودن به تشكيلات سياسي بخشي از بيماري هاي مزمن استان است و تا زماني كه مديريت استان به اين دردهاي بي درمان مبتلا است، افاقه و عبور از گذرگاه سخت اشتغال ناممكن است.
كه نه دغدغه و نه تخصص و نه شهامت مديريت در استان را دارند، آمارسازي هاي بي شاخص و ناتواني، ضعف مديريتي و وابسته بودن به تشكيلات سياسي بخشي از بيماري هاي مزمن استان است و تا زماني كه مديريت استان به اين دردهاي بي درمان مبتلا است، افاقه و عبور از گذرگاه سخت اشتغال ناممكن است.
آقاي استاندار نه جهادكشاورزي شما و نه بانك‌هاي شما، و نه بخشي از متوليان اجراي امور اشتغال برجاي و در جاي خود ننشسته اند. فقط برگشت اعتبارات سال گذشته مشخص مي كند كه متوليان استان در خواب زمستان قطبي فرو رفته اند. تا جايي كه امام جمعه محترم كرمانشاه از جور اغيار ناتوان خود را شرمنده
مي داند.
آقاي استاندار:
در استاني كه دغدغه برخي مسئولينش حمايت از سران فتنه و برخي از مديرانش دغدغه هاي عظيم آن ها حصر و بست خانگي سران فتنه و يا پشتيباني از منافع تفكر باند و دسته و بسته خويشند وهمين ها برگلوگاه‌هاي اشتغال نشسته اند چه اميدي وجود دارد كه اشتغال وضعيت بهتري يابد.
آقاي استاندار: اين خبر موثق است كه براي احداث يك واحد توليدي روستايي، جهادكشاورزي به طبل خود
مي كوبد، و اشتغال آفريني براي 50 نفر را به بهانه واهي و تفسيري خود يكسال است با خود مختاري و ملوك الطوايفي سياسي خوابانده واز سوي ديگر جوانان برومند و مومن و تحصيلكرده ما شلغم فروش و كاهو فروش و دست فروش شده، هر روز هم از بيم اجرائيات جان به سر مي شوند.
آنوقت مديراين قسم از ظلم مضاعف به مردم در اشتغال هم ( نمونه) شده است! اين سخنان داستان نيست،حقيقت است . براي برخي امور در استان بايد كفش آهنين پوشيده و روزها و ماه ها بيكار شد در يك هفته، يك روز مدير جلسه است، دو روز بازديد استو 3 روز تهران است ، پس كار مردم چه مي شود؟ در برخي ادارات كه متولي امر اشتغالند، كارمندان و مديران محترم آنقدر سرشان گرم اينترنت ، موبايل و گفتگو هست اگر ( حتي يكصدم )‌ آن به امر اشتغال تخصيص مي يافت حالا كلي از مشكلات حل شده بود.
آقاي استاندار:
برخي از مديران نابومي ما عين برادران يوسفند، خدا
مي داند
برخي از مديران نابومي ما عين برادران يوسفند، خدا مي داند اين ها يوسف استان را به چاه انداخته اند، نه تدبير، نه تخصص، نه تقواي كاري، اينها مسائل مبتلا به استان است. جهاد كشاورزي ما مرده است. از مرده هم بي تحرك تر است. بيائيد از خيل تحصيلكرده هاي كشاورزي بپرسيد. برخي مديران ناتوان و فاقد تخصص و در عين حال متخصص در ارادت سالاري و باندبازي، برخي بانك هاي ما به معني تام و تمام خود مختارند و هرچه بخواهند انجام مي دهند، شهرك هاي صنعتي هم فاتحه مع الصلوات.
اين ها يوسف استان را به چاه انداخته اند، نه تدبير، نه تخصص، نه تقواي كاري، اينها مسائل مبتلا به استان است. جهاد كشاورزي ما مرده است. از مرده هم بي تحرك تر است. بيائيد از خيل تحصيلكرده هاي كشاورزي بپرسيد. برخي مديران ناتوان و فاقد تخصص و در عين حال متخصص در ارادت سالاري و باندبازي، برخي بانك هاي ما به معني تام و تمام خود مختارند و هرچه بخواهند انجام مي دهند، شهرك هاي صنعتي هم فاتحه مع الصلوات.
آقاي استاندار:
1- به نظر مي رسد كارگروهي متشكل از نيروهاي قوي، توانا، دردشناس رابكار گماريد كه تمامي موافقت اصولي ها، متقاضيان سرمايه گذاري را فراخواني نموده، درد بي درمان آن ها را بپرسد و اين كارگروه بعد از استماع خواست و نظرشان و مداركشان به گيركارآن ها رسيدگي كند.
2- يك كارگروه بانكي هم تشكيل داده شود و شوراي بانك هاي استان بر آن نظارت و از تخصيص هاي قانوني حمايت كند و پول و سرمايه ملت را بدست رانتخواران ، منفعت طلبان و باندسالاران ندهند كه بعد از مدتي حاصل كار ورشكستگي نهايي و نهايتاً بستن واحد و نوش جان كردن تسهيلات باشد.
3- در مديران اشتغال زا و ناكارآمد را بررسي كنيد و ناتوان ها و پيچ شل كن ها و در عين حال نيروهايي كه جز برادران يوسف استان هستند ازكار بركنار كنيد. به درد دل مردم، سرمايه گذاران ، كشاورزان ، برسيد و برسند، جوانان تحصيلكرده و خانه نشين را دريابيد و دريابند.
4- از نمايندگان محلي كه به هر طريق بدنبال ستادسازي و استخدام قوم و خويش و فاميل و ستاد انتخاباتي هستند برائت جوئيد، گرچه الان رسم شده برخي نمايندگان با فشار به وزار و معاونتشان براي نورچشمي رديف استخدام، گرفته و پنهاني استخدام در استخدام ( ژن هاي خوب) وجود دارد اما تمام راه ها براي ورود شايستگان بسته است اين نا امانتداري و نا نمايندگي برخي را مردم مطلعند و پاي صندوق ها جواب خواهند داد.
5- از طراحان و اشتغال آفرينان حمايت جدي به عمل آوريد، حتي يك نفر، و خود را درگير مسائل شخصي و عقده گشايي هاي باندي نفرمايند، اگر يعقوب اين سرزمين فرزندانش را نشناسد حتماً يوسف ها به چاه مي افتند.
آقاي استاندار:
از اين نابرادران و برخي نا نمايندگان و ايضاً كاسه ليسان سياسي كه در كنار تقار شكسته شده سياست زدگان به پلكان نان و مقام مي انديشند هيچ آبي از آتش وجودشان براي اشتغال استان گرم نمي شود اينجا مردم عمل مي خواهد و توان انقلابي به بتواند گره كور اشتغال را با تدبير و تنوير فضاي اقتصادي استان به ثمر بنشاند و تا ما هر روز درگيري هاي اجرائيات و جوانان بيكار نباشيم كه دل هر كرمانشاهي دردمند را به درد مي آورد.
در اين مقال در آتيه سخني بيشتر خواهيم گفت.
Share/Save/Bookmark