توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 53533
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۴
تهديد در تاييد
نعل وارونه
در حاشيه مسائل اخير و استيلاي سياسي دولت بر مجلس
نعل وارونه
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ مجلس را حضرت امام(ره) عصاره فضائل ملت ناميد، يعني ناب ترين واژه هاي پسنديده يک ملت براي يک تشکيلات، مجلس امروز ما در واقع چقدر با حقيقت اين موضوع تطابق دارد. امروز مجلس ما تقريباً سه پارچه است، يک تکه آن حوزه شکننده رياست است حوزه اي که دستخوش بليه اي است که خود پنداري هايش را حقيقت مي داند. مجلس و رياست آن در برجام دقت و وقت لازم را معمول نداشت، و اوليت و اولويت ها را رعايت نکرد که گير و گرفت هاي امروز مملکت نظام بيشترين مسئوليت آن به عهده مجلس بوده اگر مجلس به نيروهاي دلسوز و توانايش و حتي به گريه هاي مظلومانه نمايندگان در تصويب نامانوس برجام دقت مي کرد و چالش هاي آينده را در کميسيون هاي مختلف به بررسي محقانه و مدبرانه مي نشست نه دولت برجام سواري مي کرد نه آمريکا، (کرکري) مي خواند و نه مردم گرفتار مي شدند و نه کاسبان برجام به نتيجه مي رسيدند لذا مجلس و نمايندگان و شخص رئيس مجلس در برجام و حق مردم به وضوح به وظايف ذاتي و عرضي خود عمل نکردند و موضوعي که دنياي ديروز و امروز درگير آن بوده و خواهد بود. نسيم وار از آن گذشتند، رشد جريان اپوزيسيون سازي مجلس عليه نظام در سال هاي اخير داستان ديگري است و تلخ مايه و ناخجستگي فراواني در پي داشته است در سال هاي اخير مجلسيان نابرادر به جاي رسيدن به دردهاي اساسي مردم مجلس به اپوزيسيون سازي برخي چهره ها عليه حاکميت و نظام مفتخر است. نقد مجلس به حاکميت و دولت بايد به اهداف و نظر ملت همسويي و همسائي داشته باشد متاسفانه برخي از نمايندگان (به روش اعرابي مي خواهند به کعبه) اي برسند و به خرمايي مي انديشند که (خداپنداري)، تابلو آن است، آدرس غلط برخي مجلسيان به رخدادهاي جامعه و عدم وجود دستگاه هاي نظارتي بر نظارت گر موجب شده است ديده بان تواناي نظام به جاي ديده باني دشمن به تک تيرانداز به اهداف خودي تبديل بشود و در زمين دشمن بازي رندانه کند و خود حاکميتي و خود اظهاري و خودگراني و نوعي دمکراسي خود مختاري و خودپنداري و فرافکني در برخي از نمايندگان به وجود آيد و اين دو شخصيتي و چند شخصيتي شدن موجب گردد که اوهام و خودپريشي و پريشان گوئي به جايي برسد که نعل وارونه به مسائل اجتماعي زده شود و به مسائل حياتي و اساسي توجه کمتري معمول گردد. مشکلات پسابرجام و پيشا برجام يکي از دلايل روشن و مهم ترين دليلش ناتواني مجلس در شأن نظارتي خود و متعاقب آن ضعف در اجراي نظرگاه هاي اجرايي است. به طوري که مجلسي که بايد خود ناظر و حاضر در صحنه باشد در محضر رهبرمعظم انقلاب به حاشيه هاي ضعف خود مي پردازد و از عدم اجراي قوانين که خود ضابط آن است گله مند است. در حالي که از تريبون اين مجلس بارها از موضوعاتي سخن گفته شده که عليه امنيت ملي و خطوط قرمز بخشي نظام بوده و اشخاص مطرح کننده بي محابا با نقش اپوزيسيوني خود خوراک تبليغاتي بوق هاي بيگانه را فراهم نموده اند، خويش سالاري، ارادت سالاري و وابستگي هاي ديگر در شأن مجلس نيست کما اين که به اين ويروس کشنده مجلس مبتلاست.
دوم نيروهاي مومن، کاردان، اهل درک و درايت مجلس است که اين نيروها به شدت در انزواي سياسي و بالطبع به عدم اکثريت مبتلا شده اند، نه تصويب در برجام به اين نيروها توجه شد و نه امروز توجه مي شود اين اقليت دهي آرا درد شناسي و متعهد به نيازهاي حقيقي است. اما ناتوان از به کرسي نشاندن حرف حق خود است.
رياست شکننده آقاي لاريجاني با رأي اندک نيز در اين دوره نشان دهنده دقيقاً تشکيل سه جريان در مجلس است.
جريان سوم مجلس نه قامت اپوزيسيون دارد، و نه قامت استقلال در قالب رأي مردم جريان سوم جرياني است که از اکثريت حمايت مي کند، دنبال روي مي کند، جريان شکست استيضاح ها به همين جريان بر مي گردد اين جريان (قدرتمند محور است) و البته محورهاي ديگر نيز دارد که باعث شده است توازن مجلس کامل به هم بخورد. و اين لشکرکشي هاي سياسي در مجلس نشان مي دهد مجلس اين دوره حتي در مقابل دولت هم به وظيفه ذاتي خود عمل نکرده است و دولت بر مجلس استيلاي سياسي داشته و دارد. و ظاهراً عهد نانوشته اي بين دولت و بخش اکثريت مجلس به وجود آمده که نه استبصاحي راي مي آورد. نه سئوالي شکل مي گيرد و به اعماق آسيب و چالش به صورت کارشناسي کار بشود و نه شاهد تحول سيستماتيک در دولت هستيم.
اما اين وضعيت غير از هيات رئيسه به ماقبل آن بايد انديشيد، واقعاً شوراي محترم نگهبان و صافي قدرتمند آن و به چه دليل با توجه به وسعت شناخت بايد از ورود بسياري از چهره هاي اپوزيسيون ساز و سياست باز که از خطوط قرمز اصلي نظام عبور کرده، جلوگيري مي کرد، پي اين طيف را به صلاحيت آراسته کرد، لذا سهم آن شورا در گرفتاري هاي چهارساله رياست جمهوري و مجلس را بايد براي کارشناسي بررسي کرد، که چرا و به چه دليل تيغ به دستان عليه آرمان هاي نظام و رهبري علي رغم شناخت در صف ياران (علي) زمان جا گرفته اند. و در مواقع حساس آن مي کنند که دشمن مي خواهد، آيا وقت آن رسيده با صراحت و شجاعت بگوئيم در اين نابساماني اين شوراي محترم نگهبان نيز دخيل و داخل است و از تائيداتي اين مشکلات سرچشمه مي گيرد که تاييد برخي از افراد و جريانات است که علت موجبه اين تاييدات و تهديدات في الواقع در عملکردها بايد آن را بجوئيم. لذا بايد نعل وارونه اي که امروز در دست برخي اپوزيسيون سازي هاي مجلس است تجربه تلخي بدانيم که فرداها به افرادي رأي داده شود که شاخصه شخيص امام راحل(ره) را براي مجلس داشته و شوراي محترم نگهبان نيز از حوزه (تشخيص مصلحت و اقتضاء) در احوال سياسي به (اقتدار) انديشي در عمل هدايت شود.
يا علي
Share/Save/Bookmark