توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 49114
يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۹
«Change
بازوند استاندار تغييــر مي دهيـــم
اگر استاندار عزم ملي و سياسي خود را فقط کارکردن صادقانه، مسئولانه، دلسوزانه و ولايت محورانه در اين استان قراردهند، (قطعاً به کابينه کارو تلاش) احتياج دارند تا (کابينه تحليل و تجليل) آقاي بازوند، بايد بداند در استان به نيروهاي (فارغ و قاعد و سرمايه دار و ميلياردر) نياز ندارد، ايشان به مديران جوان، خوشفکر، توانا، با (عقبه و اتاق فکري) آگاه، دلسوز، و متعهد نيازدارد بارها شنيده شده است (اتاق فکر استان) در يد نيروهايي است که اصولاً با نظام مشکل جدي دارند (ايادي فتنه) در برخي گلوگاه ها (خدايي) مي کنند و به دنبال (اهداف ناراضي تراشي ) و (ناهمسو پروري) با نظامند، از اين نيت و طيف هيچ کاري ساخته نيست که (آزموده را آزمودن خطاست) ، اين استان (ايام ماضي اش) و (حال) و (مستقبل) آن متاثر از باند بازي هاي مختلفي است که هر يک از (اصول اجرا) در استان در آن سهمي دارند و اين (سهم خواهي ) امروز به (اکل ميته) تبديل شده است.
«Change
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ اين کلمه Change يا تغيير را خيلي ها با معاني و مفاهيم مختلف به کار برده اند، بعضي از روي دلسوزي و برخي از روي عناد، تغيير امر بسيار خوبي است اگر به (احسن باشد) تغييرات ما در سال هاي اخير بالضروره بر اساس (احسن انديشي) نبوده است و تراز رفتار، در تغييرات و وابستگي ها و دلبستگي ها به روندهاي سياسي بوده و شايد باشد. اين رويکرد ناميمون بر سلسله اعصاب اجرايي کشور چنان تاثير منفي گذاشته است که رسوبات اين تفکر باعث انسداد وريدهاي اصلي و اجرايي حاکميت شده
رسوب قومگرايي سياسي، ارادت سالاري جناحي، موجب حذف عناصر و مديران لايق و روي کارآمدن نيروهاي ناتوان جناحي و حزبي شده که فاقد توانايي هاي معمول و معقولند، و در کلان کياست و مدنيت جامعه باعث انسدادهاي اجرايي، ضعف و جامعه را به نوعي به کم خوني حاد مبتلا نموده، اين (جرم جامع) و جِرم مسدود کننده روند اجرايي باعث انسداد تنفس معمول جامعه شده و به همين دليل صداي حق انديشي و صادق را تقريباً به نقطه (صفر) کشانده است.
نمونه جامع و کامل و مستند اين بليه سياسي و (تقسيم اراضي سياسي) بين برخي مسئولين استان کرمانشاه و نمايندگان آن چنان محسوس، ملموس، و باور نکردني است که بوي و زهم اين تقسيمات نامشروع و نامقبول را بايد از آمارهاي وحشتناک استان بوئيد که مشام جان سياسي و اقتصادي استان را به طور جدي آزار مي دهد.
در سال هاي اخير کرمانشاه مظلوم ترين استان کشور بوده که علي رغم داشتن امکانات وسيع و ابزارهاي کارآمد نظير، آب و هوا، خاک، نيروهاي مستعد و توانمند، جوانان تحصيلکرده و داراي سوابق مفيد را به زاويه و سکوت و سکون خوانده است، اداره و اشخاص و مديران ناتوان، ضعيف فاقد تدبير را به اين نعمات مستولي، و اين نيروها که براي کنترل، ساماندهي، روال سازي، و استفاده از پتانسيل هاي موثر توانايي نداشته و موتورهاي ضعيف اراده هاي ناتوان بر منزلگه کارهاي بزرگ عملاً استان را به حد وقامت اراده خويش ضعيف نگه داشته و در نتيجه آمارهاي پيدا و پنهان را باعث شده اند، استاني که قلب کشاورزي مناطق چندگانه آب و هوايي مي توانست باشد، سکانش را از مديران توانمند به مديران ناآشنا، سياسي و فاقد اراده و ابتکار سپردند، و با (ملوک الطوايفي قدرت) و حمايت هاي سياسي ناتواني ها را پوشش دادند، در صنعت و معدن و تجارت هم، همين بليه حاکم بوده است استانداران دو دهه اخير جز برهه اي اندک و کوتاه بيشتر تابع منافع و مضار، شرکت هاي با مسئولين محدود سياسي بوده و در مشارکت (سود، سود) فقط به سود گروه، و دسته و باند و احياناً منافع شخصي انديشيه اند. و به قول شاعر (چه فرهادها مرده در کوه ها) و چه انديشه هاي حلاج مانند که به علت عدم رسيدگي (رفته بردارها) و (بردار اقتصادي رفته) و نتيجه اين نخبه کشي ها در استان ,
(فقر و فلاکت و بيکاري) مثال زدني است لذا همه بايد دست هاي بازوند را در تغييرات اساسي بگيرند اگر استاندار عزم ملي و سياسي خود را فقط کارکردن صادقانه، مسئولانه، دلسوزانه و ولايت محورانه در اين استان قراردهند، (قطعاً به کابينه کارو تلاش) احتياج دارند تا (کابينه تحليل و تجليل) آقاي بازوند، بايد بداند در استان به نيروهاي (فارغ و قاعد و سرمايه دار و ميلياردر) نياز ندارد، ايشان به مديران جوان، خوشفکر، توانا، با (عقبه و اتاق فکري) آگاه، دلسوز، و متعهد نيازدارد بارها شنيده شده است (اتاق فکر استان) در يد نيروهايي است که اصولاً با نظام مشکل جدي دارند (ايادي فتنه) در برخي گلوگاه ها (خدايي) مي کنند و به دنبال (اهداف ناراضي تراشي ) و (ناهمسو پروري) با نظامند، از اين نيت و طيف هيچ کاري ساخته نيست که (آزموده را آزمودن خطاست) ، اين استان (ايام ماضي اش) و (حال) و (مستقبل) آن متاثر از باند بازي هاي مختلفي است که هر يک از (اصول اجرا) در استان در آن سهمي دارند و اين (سهم خواهي ) امروز به (اکل ميته) تبديل شده است. سرمايه هاي
ميلياردي خفته در مرز خسروي سرمايه هاي بي شمار زمين هاي گرمسيري و سرمايه اصلي
نيروي انساني که جواناني برومند و مطلع و راست قامت به فراموشي و نسيان سياسي سپري
شده و دعواهاي نماينده و مديران اجرايي و... موجب شده در گرد و غبار، اين دعواها استان به فلاکت برسد.
اگر آقاي استاندار (اجازه) تغيير دارد، بسم الله از اداره خود شروع کند به (جهاد کشاورزي) و (صنايع) و وو برساند و بانک هاي (ملوک الطوايفي) و منابع اقتصادي استان را مديريت کند و بر آن مدير بگمارد، (نه مهره).
Share/Save/Bookmark