توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 48420
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۹
سخني با وزير اقتصاد و دارايي
فراريان جبهه ماليات (و بگيرو ببند) دارايي استان كرمانشاه
بدين مناط و مكيال است كه ويژه خواران ، فراري و گردنه بگيران سوء‌استفاده از خلاء قانوني با اجير كردن كارشناسان زبده و قانون دان از ماليات مي گريزند و فرار مالياتي را شكل مي دهند و افراد ضعيف، كم درآمد، و يا فاقد سواد مالياتي به چنگ قانون شناسان حرفه اي مي افتند، و با بدترين وجه با آن ها برخورد مي شود.
فراريان جبهه ماليات (و بگيرو ببند)  دارايي استان كرمانشاه
اين روزها از فرار مالياتي توسط يكي از مسئولين وزارت اقتصاد و دارايي سخن به ميان آورده، پرداخت و اخذ ماليات يكي از امور مهمه اي است كه بايد چرخ بخشي از مملكت با آن بچرخد و فرار مالياتي غير از پيگرد قانوني داراي پيگرد شرعي نيز هست، اقتصاد مقاومتي و تكيه بر توان داخلي يكي از راه هايش اخذ ماليات و احياء حقوق حقه دولت است و اين مهم بايد مدنظر باشد كه دولت و راهكارهاي قانوني اخد ماليات بايد بدرستي اجرا شود. اخبارهاي متفاوتي و البته متناقض و در اموري مصدق و روشن وجود دارد كه برخي از نيروها و اداره اقتصاد و دارايي به وظايف خود عمل نكرده و براي خوش باش عناصر فرادستي به فرودستي هاي ظلم روا مي دارند، و از طريق انسداد حساب‌ها ، عدم توجه به درد دل موديان، و حتي برخي هيأت هاي حل اختلاف بدون حضور مودي و نماينده قانوني صنف، اقدام به ايجاد دين كاذب براي موديان ضعيف و كم درآمد نموده و گردن كلفت هاي مالياتي با ضرب و زور حقوقدانان و برخي نيروهايي گلوگاهي و فرار روهاي قانوني ساخته از پرداخت ماليات سرباز مي زنند.
اداره كل دارايي استان كرمانشاه علي رغم داشتن نيروهاي مجرب و متعهد و كاردان، و مومن به نظام و انقلاب و كارگشا از پديده ( استفاده از جهل) موديان از قانون برداشت يك طرفه نموده و با موديان برخوردهايشان نامطبوع فاقد روش اخلاقي در نظام مالي جمهوري اسلامي، شأن ناشناسي و برخورد ناثواب با مراجعه كنندگان بجاي راه حل مشكل ، با عدم اقناع مودي، و راهكارهاي نظام پسند، به رويكرد تهديد قانوني و بازداشت هاي خلاف عرف روي آورده و از ( جهل قانوني) مودي به صورت ابزاري استفاده نامطلوب و باعث اهرم فشار برقشر ضعيف شده و اين راهكار و رويكرد نه تنها در رويه شرعي انگاري ماليات خدشه جدي وارد مي كند، حتي در قانوني عمل كردن هم دچار اشكال جدي است.
بدين مناط و مكيال است كه ويژه خواران ، فراري و گردنه بگيران سوء‌استفاده از خلاء قانوني با اجير كردن كارشناسان زبده و قانون دان از ماليات مي گريزند و فرار مالياتي را شكل مي دهند و افراد ضعيف، كم درآمد، و يا فاقد سواد مالياتي به چنگ قانون شناسان حرفه اي مي افتند، و با بدترين وجه با آن ها برخورد مي شود.
متأسفانه فرار مالياتي هم حقيقي است، امروز ديده شده است كه برخي اصناف و كسبه از نامتعادل بودن درآمد حقيقي با توجه به ركود بازار فشار فزاينده، اقتصادي، از اين روش هاي بگير و ببند اداره اقتصاد و دارايي استان بجان آمده، وعده اي نيز بر مركب فرار از دستان قانون گريخته اند لذا در اين مصداق روشن، برخي از نيروهاي اقتصاد و دارايي، متهم سازي مي كنند و اين متهم سازي ثمره اي جز بدبيني اقشار ضعيف وخدمتگزار ندارد.
رونوشت: جهت اطلاع، گوش هاي ناشنواي مدير اقتصاد و دارايي استان كرمانشاه
رونوشت ثانويه: استاندار جديد كرمانشاه جهت بررسي موضوع، يكي از عدله عدم سرمايه گذاري در استان اقتصاد و دارايي كرمانشاه است كه دمار از روزگار كسبه درآورده ، كه مي توان آن را به يك نظر سنجي در بين كسبه و فعالين اقتصادي به وضوح مشاهده كرد.
Share/Save/Bookmark