توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 49266
يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۸
آقاي رئيس جمهور با شمائيم
يارانه يک ماه= يک کيلو گوشت
مردم گله مندند
کما اين که اگر اصولگرايان توان بسيج توده هاي مردم را داشتند، قطعاً شما رئيس جمهور نبوديد و ايضاً اگر جريان اصولگرا داراي چنين حمايتي بود، حتماً شما بر مسند کنوني را مشاهده نمي کرديم اين در حالي است که در انتخابات آماده باش تمامي نيروهاي مطبوعاتي و رسانه اي و سلبريتي ها، که به فرمان (پول)، و (پول) و (پول) از صندوق بيت المال با واسطه هاي گوناگون در انتخابات شما گردهم آمدند و با دادن نسبت هاي ناروا به رقيب و نظام، برخورد حصرگونه با مطبوعات منتقد، فحاشي هاي سياسي و جملات قصار و تاريخي و به ياد ماندني شما در تخريب منتقدان از جمله عصر محوري، مستضعف فکري، هوچي، کودک، تازه انقلابي شده بزدل، متوهم و.... و عاقب برو جهنم، رويه (نا) نقد پذيري شما از يک سو و بستن گلوگاه هاي اقتصادي رسانه هاي منتقد تا قطع دو ساله يارانه ها توسط وزارت فخيمه ارشاد که از يک سو به خروار به دوستان همفکرتان مي بخشند و از سوي ديگر (مثقال) را به منتقدين هم روا نمي دارند،که از آپارايد سياسي دولت شما حکايت دارد که در حق منتقد روا داشته اما در سخن و کلام و شعار شما هيچ کس را معصوم و بري از نقد نمي دانيد اين در حالي است اين تضاد و تناقض و تنافر، تعارض در عمل و سخن شما هرگز قابل کتمان نيست و همه و همه را بلا استثناء در حوزه نقد. دانستن در گفتار و عدم عملکرد در رفتار را شاهديم.
يارانه يک ماه= يک کيلو گوشت
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ مردم گله مندند، اين فرازي از سخنان مقام معظم رهبري در ماههاي گذشته بود، که در آن ايام دولت به دفع يا کم کردن دامنه گله مندي ها هيچ اقدام موثري را به مرحله اجرا نگذاشت. اما سخن امروز با رئيس جمهور است که در بحر بحران زلزله غرب کشور از خودرو ضد گلوله پايين نيامدند و بعد از آشوب هاي اخير، هيچ کلام آرامش بخشي و يا جوابگوي به مطالبات مشروع، مقبول و معقول مردم داده نشد.گرچه آرامش فعلي کوتاه کردن دست واسطه هاي نفاق، و عوامل سرسپرده مديون حضور مردم شريف و دستگاه هاي امنيتي است که جاي تقدير و سپاس دارد ولي مطالبات مشروع مردم هم چنان پاي برجاست.
آقاي رئيس جمهور:
دولت تدبير و اميد، که نه در آن تدبيري و نه اميدي در حل مشکلات مردم شاهد بوده ايم دولت داراي ناتواني هاي متعدد و توجيهات غير مقبول ، را همواره با فرافکني متعدد و فرار به جلو به توجيه ايستاده شعار سالاري، و انتساب مشکلات به رقيب، انتقاد ستيزي، (آشنا) بازي (ارادت سالاري) و حزب محوري دولت را از ريل عدالت خارج نموده تا جايي که اعتراض به
حق جامعه را به گراني و ناتواني هاي و
بي عرضه گي هاي سياسي را به رقيب نسبت داده و آن را (توهم وار) زاده و زائيده حرکت اصولگرايان مي داند، کما اين که اگر اصولگرايان توان بسيج توده هاي مردم را داشتند، قطعاً شما رئيس جمهور نبوديد و ايضاً اگر جريان اصولگرا داراي چنين حمايتي بود، حتماً شما بر مسند کنوني را مشاهده نمي کرديم اين در حالي است که در انتخابات آماده باش تمامي نيروهاي مطبوعاتي و رسانه اي و سلبريتي ها، که به فرمان (پول)، و (پول) و (پول) از صندوق
بيت المال با واسطه هاي گوناگون در انتخابات شما گردهم آمدند و با دادن نسبت هاي ناروا به رقيب و نظام، برخورد حصرگونه با مطبوعات منتقد، فحاشي هاي سياسي و جملات قصار و تاريخي و به ياد ماندني شما در تخريب منتقدان از جمله عصر محوري، مستضعف فکري، هوچي، کودک، تازه انقلابي شده بزدل، متوهم و.... و عاقب برو جهنم، رويه (نا) نقد پذيري شما از يک سو و بستن گلوگاه هاي اقتصادي
رسانه هاي منتقد تا قطع دو ساله يارانه ها توسط وزارت فخيمه ارشاد که از يک سو به خروار به دوستان همفکرتان مي بخشند و از سوي ديگر (مثقال) را به منتقدين هم روا نمي دارند،که از آپارايد سياسي دولت شما حکايت دارد که در حق منتقد روا داشته اما در سخن و کلام و شعار شما هيچ کس را معصوم و بري از نقد نمي دانيد اين در حالي است اين تضاد و تناقض و تنافر، تعارض در عمل و سخن شما هرگز قابل کتمان نيست و همه و همه را بلا استثناء در حوزه نقد. دانستن در گفتار و عدم عملکرد در رفتار را شاهديم.
و اين عدم صداقت در شأن دولت جمهوري اسلامي نبوده، از تعارض هاي مختلف و
تعريض هاي متعددتان به نهادهاي ولايتي وووو بايد بگذريم، اما آن را به فصل ديگري موکول مي کنيم.
آقاي رئيس جمهور:
فرار به جلو، و (ناحق ستايي ) و (خلاف حق) پيمودن راه منور جمهوري اسلامي توسط دولت مرا به ياد آن کلمه مشهور علي(ع) انداخت که (کلمه الحق يراد بها الباطل) مطالب در حين اغتشاش و بعد از آن درباره صدا و سيمايي که در(شعب ابيطالب دولت) شما در حصر است و امتيازات رسانه را به (گرو رفته) و در (حصر) انداخته، و همنوا و هم سو با دشمنان نظام چه صيغه خلاف عقل و شرعي است که شما آن را همواره مطمع نظر داشته ايد رويه ناصادقانه با مردم (در برجام) ، (در زلزله)، (در اغتشاش هاي اخير) و جلوه اپوزيسيوني گرفتن از شاهکارهاي ادبي و سياسي دولتي است که (خودگويي) و (خودخندي) را شبيه سازي مي کند.
آقاي رئيس جمهور:
شما حتماً مي دانيد (يارانه) امروز شما (فقط پول کمتر از يک کيلو گوشت) براي يک ماه يعني روزي (30 گرم) است ، يعني فرد را قادر
مي سازد، روزي (يک کپسول) گوشت و اگر
نان خشک بخواهد بخورد، پول يک نان سنگگ ساده را شما مي پردازيد و بر اين ملت منت
مي گذاريد و براي پرداخت شندرغاز دولت عزا مي گيرد اما ميلياردي براي فلان نهاد وابسته شما و دولتتان هزينه مي کنيد يا پيشنهاد
مي نماييد. به قول قديمي نه ککتان مي گزد، نه عزا مي گيرد.
اين يارانه 45 هزار تومان کجا، و آن حقوق ميليوني، وابستگان سياسي دولت شما کجا، بيکاري هزاران فرزند خلف صالح، سالم و مومن بي پناه کجا، و به کارگيري نورچشمي ها و مسوليت هاي گوناگون در مديرعاملي هاي و پست آب و نان دار پيدا و پنهان کجا؟ وام هاي ميليوني و ميلياردي بدون بهره و کم بهره به دوستان و دلبستگان، و وابستگان دولت تدبير و اميد کجا،و کفش آهني پوشيدن مزدوجين جوان براي شندرغاز وام از بانک هاي شما کجا؟!
آشغالگردي، آناني که از اشغال هاي تغذيه
مي کنند کجا؟ و هزينه ميلياردي يک نهار هيات دولت و خدم و حشم همراهشان در کرمانشاه کجا، اين ها دردهاي پيدا و پنهان مردم است نه کنسرت و ديدن خودشان در رسانه، اين ها نعل واژگونه و وارونه است که زده مي شود.
اختلاس هاي ميلياردي، حقوق هاي نجومي، وام هاي بي بهره و کم بهره، و وو که قابل ذکرنيست.
آقاي رئيس جمهور؛
اين ها مشتي از خروار بي تدبيري هاست، مردم از گراني ها، رکود، اختلاس، بيکاري بي کفايتي ها، به تنگ آمده اند، مردم نجيب و سرفراز و شهيد داده ما علي رغم اين همه بي تدبيري کج انديشي، خود انديشي مي دانند دوره دولت شما هم به سر خواهد آمد، چنان که دولت هاي گذشته سپري شد اما بر سر آرمان ها، اعتقادها،ارزش ها معامله نخواهند کرد ولو سنگ پران هايي به ميدان بيايند و به جاي سنگ ها را انتفاضه اي کنند بر در و ديوار نظام (خودکوبي) کنند، اين ثمره اش هر چه باشد صرفاً سوء استفاده دشمن است. والا اين سنگ ها و
نرده کني ها، فقط چهره خباثت و نفوذ دشمن را بيشتر و بيشتر نمايان مي سازد.
و از سوي ديگر رهبري معظم نظام، ولايت و رهبري پرچمدار روشن ضمير اين ملک و ملت است و تا نوح است کشتي بان ز توفان غم مخور.
ما به نوح دريا دلمان و پيرطريقت انقلاب دل بسته ايم ، دلبستگي ما نه فرو مي ريزد نه کاستي مي يابد ولي شما بدانيد دولت شعار و سياست زده شما در خور اين ملت بزرگ نيست.
Share/Save/Bookmark