توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 48417
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷
آيه هاي عبرت
اشتغال آفرينان ضد اشتغال
آقاي استاندار جوابگو باشيد اين داستان واقعي است.
اشتغال آفرينان ضد اشتغال
آقاي استاندار اين داستان را بدقت بخوانيد اين داستان حقيقي است. هميشه نيروهاي انقلاب و نظام هرآنچه در توان دارند با عشق به مولا و امامشان انجام مي دهند
مصيبت از آنجا آغاز شد كه گذراستعلام و موافقت هاي اوليه به امور اراضي افتاد، رئيس امور اراضي جهاد كشاورزي استان. بخدمتش رسيديم، نگاهي عاقل اندرسفيه به ما انداخت، فرمودند گزارش ساخت و ساز داريد، عرض كردم نه ساخت و نه ساز، يك ميليمتر نساخته ايم ، آنچه در آن زمين احداث شده مربوط به دو چاه آب خشك شده است از بيش از بيست سال قدمت دارد. ولي در سال هاي اخير به همت مسئولين استان و ناتواني آنان در ايجاد اشتغال، راهزنان سه بار به اين مجموعه باوجود نگهبان حمله و سرقت داشته حتي كابل هاي زيرزمين را هم به سرقت برده چون اين ملك تقريباً نزديك به جاده اصلي و جاده روستايي است هر آقا دزده اي عشق مي كند.
از شهادت ، جراحت تا خانه نشيني ، داستان به آنجا برمي گردد كه فرزندي از خيل ايثارگران به خاطر توليد و ايجاد اشتغال به فكري مي‌افتد كارگاهي كوچك با حداقل 30 نفر ايجاد اشتغال كند. آن هم در زمين خود كه چاه آب و برق دارد. عريضه اي به جهاد كشاورزي شهرستان اسلام آبادغرب تقديم مي كند. بعد از كلي پيگيري و ابتياع يك جفت كفش آهنين از بازار آهنگرها بعد از مدتي تمامي مدارك لازم را از مراجع مختلف مي گيرد، بگذريم كه چه مي شود، يك روز رئيس نيست، يك روز كارشناس درمرخصي است، يك روز كلاس است، يك روز جلسه، يك روز مأموريت ، بالاخره با گذشت از هفتاد خوان و اخذ تمامي موافقت ها استعلامي جهاد كشاورزي جمع آوري و تحويل شده و در كميسيون استان مطرح مي شود و موافقت اوليه اعلام مي شود.
مصيبت از آنجا آغاز شد كه گذراستعلام و موافقت هاي اوليه به امور اراضي افتاد، رئيس امور اراضي جهاد كشاورزي استان. بخدمتش رسيديم، نگاهي عاقل اندرسفيه به ما انداخت، فرمودند گزارش ساخت و ساز داريد، عرض كردم نه ساخت و نه ساز، يك ميليمتر
نساخته ايم ، آنچه در آن زمين احداث شده مربوط به دو چاه آب خشك شده است از بيش از بيست سال قدمت دارد. ولي در سال هاي اخير به همت مسئولين استان و ناتواني آنان در ايجاد اشتغال، راهزنان سه بار به اين مجموعه باوجود نگهبان حمله و سرقت داشته حتي كابل هاي زيرزمين را هم به سرقت برده چون اين ملك تقريباً نزديك به جاده اصلي و جاده روستايي است هر آقا دزده اي عشق مي كند.
حتي با جرثقيل پمپ آب را هم دزديده و نگهبان از ترس جانش هيچ نگفته لذا ناچارشديم حدود 15 تا20 متر ديوار كوتاه بكشيم براي در امان ماندن جان زن و بچه نگهبان و جلوگيري از سرقت مايملك كه در صورت احداث طرح
( خشك كردن و بسته بندي زعفران كه تنها واحد استان است) حتماً دقيقاً كل هفتاد متر و ديوار قلع بنا خواهد شد. و حتي استخر آب هم. بعد از چندين جلسه، عاقبت مقرر شد كه تعهد بدهم و موافقت اعلام شد. بعد از دو ماه و اندي رئيس وقت جهاد كشاورزي خبر داد، نمي شود كه نمي شود. صدبار آمديم و هزار بار رفتيم كه آقا براي رضاي خدا ما را معرفي كنيد به دادگاه ، عاقبت خداوند مفري ايجاد كرد با پاي خودمان و اصرار مدام به دادگاه معرفي كردند. گفتيم آقايان شما كه مي دانيد بنا قدمت دارد. مديران سابق و اسبق گواهي مي دهند ، حالا دستور بفرمائيد موافقت را اعلام كنند، گفتند تازه آغاز ماجراست. تا رأي دادگاه اعلام نشود، هيچ اقدامي نمي كنيم. حكايت ما شد داستان حاكم بلخ، طرحي كه بايد يكسال پيش آغاز و به بهره برداري مي رسيد و بيش از سي جوان تحصيلكرده را به كار
مي گرفت اكنون به خاطر ( بناي قانوني) و البته سليقه سالاري سياسي جهادكشاورزي، اين پتانسيل از بين رفته، آقايان مفسر قانون كوتاه نيامده اند، تقاضاهاي اين كشاورز در زمينه حساس آبياري تحت فشار يك سال است خاك مي خورد، تقاضاي گلخانه بيش از يكسال است مسكوت است و هيچ ابلاغي انجام نشده. تقاضاي برند براي زعفران غرب كشور
آقاي استاندار اين استان تحول مي خواهد، مدير مرد مي خواهد، همچنانكه با خاله زنكي كشور اداره نمي شود با مديران ناپخته و خام و ناتوان و ناشجاع نمي توان در اين استان تحول ايجاد كرد ، بگذريم كه امسال مزين به سال ايجاد اشتغال از منظر و نگاه مقام معظم رهبري است، كه آقايان مومن به رهبري حتي براي حل مشكلات راه چاره مي انديشند.
در دست آقايان جهاد كشاورزي هنوز جواب داده نشده است، اين مصيبت اين استان است كه توليد كننده جذب نمي شود. به بهانه برداشتن ( زير ابرو) چشم كور مي كنند. كدام سرمايه گذار حاضر است خود را در پيچ و خم داستانسرايي و ياوه پردازي و تفسير به رأي مسئولين خام و ناتوان و در عين حال سياست زده و بي انگيزه گير بيندازد.
اين استان تا چنين وضعيتي دارد، و چنين مسئولين و كارگزاراني دارد هرگز رنگ اشتغال سالم و مولد نمي بيند.
حتماً در جواب اين سطور جهاد كشاورزي بهانه ساخت و ساز را دارد، يقيناً گروهي بازرس مومن و آگاه رمزگشائي مي كند شما بازرسين را اعزام كنيد تا پرده برداري كنند از اين مصيبت عظمي.
آقاي استاندار اين استان تحول مي خواهد، مدير مرد مي خواهد، همچنانكه با خاله زنكي كشور اداره نمي شود با مديران ناپخته و خام و ناتوان و ناشجاع نمي توان در اين استان تحول ايجاد كرد ، بگذريم كه امسال مزين به سال ايجاد اشتغال از منظر و نگاه مقام معظم رهبري است، كه آقايان مومن به رهبري حتي براي حل مشكلات راه چاره مي انديشند.
آقاي استاندار براي 70 متر بناي قانوني كه به ويروس ناتواني مديران سياست زده آلوده شده است حتي اگر غير قانوني باشد، حتي اگر تعهد به قلع بناهم مالك ندهد، حتي اگر دادگاه حكم قانوني ندهد، حتي اگر هاي فراوان ديگر نباشد به ارزش ساليانه 30 جوان بيكار نيست مي توان اشتغاال ايجاد و اگر تخلفي هم هست به آن قانون رسيدگي شود.
آقاي استاندار:‌
ايجاد اشتغالي كه مقام معظم رهبري برآن تأكيد دارند در اين استان با اين مديران تحقق نمي يابد به مديران ولايي، شجاع، قانون دان، و در عين حال غير مفسر نياز داريد. مديراني كه به تسهيل بينديشند نه به قبض و بست.
Share/Save/Bookmark