توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 57579
يکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۷
اين مترسک ها
خدا منان را شاکريم انقلاب اسلامي، چهار دهه اي شد، چهار دهه استقلال، به دله دزدها و گردنه بگيرهاي انقلاب بايد جداگانه پرداخت، اما اين استقلال يعني خون يعني مقاومت، يعني رهبري راهبردي اهل خدا، اين چهل سال يعني، نه گفتن به خواستگاران و مطلقه هاي انقلاب، ريزش ها ، به جريانات پادو و خادم به جلاد و شهيد، به خادم و خائن، به ريزشي ها و رويشي ها، به تمامي آناني که جان دادند، ايستادند و سربلند شدن و به آناني رو سياه شدن که پادو شدند و اجير و مزدبگير.
اين مترسک ها
به
برخي به غارت و چپاول خودشان افتخار مي کنند چه در بخش برون مرزي، چه درون مرزي، در بخش برون مرزي، خاوري ها و باختري ها، انواع و اقسام فراري و متواري، ممنوع الورود و ممنوع الخروج، يقه سفيد، يقه ديپلماتي، فاميل و برادر فلان مسئول در فلان وزارتخانه تا زير گوش و بغل دست، کنار مسئولين خواص و خاص، مي برند و مي خورند، آب هم روش افتخار هم مي کنند. با انگشتر عقيق و طلا و پورشه (ريش بي ريشه)
گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ خدا منان را شاکريم انقلاب اسلامي، چهار دهه اي شد، چهار دهه استقلال، به دله دزدها و گردنه بگيرهاي انقلاب بايد جداگانه پرداخت، اما اين استقلال يعني خون يعني مقاومت، يعني رهبري راهبردي اهل خدا، اين چهل سال يعني، نه گفتن به خواستگاران و مطلقه هاي انقلاب، ريزش ها ، به جريانات پادو و خادم به جلاد و شهيد، به خادم و خائن، به ريزشي ها و رويشي ها، به تمامي آناني که جان دادند، ايستادند و سربلند شدن و به آناني رو سياه شدن که پادو شدند و اجير و مزدبگير.
خدا را شاکريم؛
اپوزيسيون نظام و انقلاب جماعتي مزدور و خود فروخته و خود فروش، (فروشندگاني جزو کل دار)، فروشندگاني که مزدبگيرند و به (مزد مزدوري) (مي فروشند به قيمت هاي مختلف) اين خريداران به صف براندازي از رئيس جمهور فاسد آمريکايي تا معاونش و قصابان نفاق صهيونيست تا تاجرزاده هاي انقلاب تا تاج (زاده ها) از انواعش سلطنت طلب که تا انقلابي ريزشي، و متفق الهداف، اين ها همه در نوع خود فروشنده اند انواع کالاها را دارند؟ از خانم هايي که در حراج لندن به غارت رفته اند، تا رئيس جمهور با لباس زنانه، وزير و و کيل و روحاني، جنس شان جور جور است. »همه براندازي همه در يک قامت.«
برخي به فساد خودشان معترفند و مي خواهند تا فساد قلب ها را تسخير کنند. البته فساد پذير هم وجود دارد از (ميوه گرفته) تا آدم، از خوراکي تا آشاميدني، دامنه فساد پذيري هم فراوان برخي مي شوند، آن زنيکه که (به حامله شدنش از غير و به خلاف شرع و عقل افتخار مي کند) اين هم مي شود اپوزيسيون نظام يا آن مردک رقاص ديوانه، که دستور آتش به حسينيه و مسجد مي دهد.
برخي به غارت و چپاول خودشان افتخار مي کنند چه در بخش برون مرزي، چه درون مرزي، در بخش برون مرزي، خاوري ها و باختري ها، انواع
هر کجا و هر کس باشند خائن بالفطره اند هم به مردم و هم به انقلاب (اين جماعت دزدان چراغ به دستند) اين سلسله ناخلف، سارق، صامت از پهلوي ها، و قبل از آن و بعد وجود دارد و داشته
و اقسام فراري و متواري، ممنوع الورود و ممنوع الخروج، يقه سفيد، يقه ديپلماتي، فاميل و برادر فلان مسئول در فلان وزارتخانه تا زير گوش و بغل دست، کنار مسئولين خواص و خاص، مي برند و مي خورند، آب هم روش افتخار هم مي کنند. با انگشتر عقيق و طلا و پورشه (ريش بي ريشه) و صبحانه هاي ميليوني و شام نهارهاي چند صد ميليوني، اين يک نوعش و نوع ديگرش با وام و ساخت و پاخت و رشوه هاي سياسي و پستي و رانت و ويژه خواري هاي خاص، اين جماعت ريش و تسبيح و ....
از هر جا و هر کجا و هر کس باشند خائن بالفطره اند هم به مردم و هم به انقلاب (اين جماعت دزدان چراغ به دستند) اين سلسله ناخلف، سارق، صامت از پهلوي ها، و قبل از آن و بعد وجود دارد و داشته و برخي مسئولين ما هم فريب ظاهر را خورده اند، و مي خورند
ائم مقام رهبري، حضرات وابسته به BBC بي خاصيت نوکر انگليس، آناني که به قول (آيت اله بروجردي) لباس روحانيت را دزديده، و به قول امام راحل عظيم الشان آنقدر صدمه اي که اسلام از يک آخوند فاسد مي خورد از (محمد رضا نمي خورد) رئيس جمهور (بني صدريسم) از نوع و خبر تفکر بني صدر، از مديران فراري
و اصالت برايشان مهم نيست (مهره) مي خواهند (مدير) نمي طلبند.
برخي دوم ريزشي ها؛
ريزشي هاي که همه نوع دارند، قائم مقام رهبري، حضرات وابسته به BBC بي خاصيت نوکر انگليس، آناني که به قول (آيت اله بروجردي) لباس روحانيت را دزديده، و به قول امام راحل عظيم الشان آنقدر صدمه اي که اسلام از يک آخوند فاسد مي خورد از (محمد رضا نمي خورد) رئيس جمهور (بني صدريسم) از نوع و خبر تفکر بني صدر، از مديران فراري تا معاونين و مديران غائله گر اهل فساد اهل فتنه، ريزشي هايي هستند که برخي از آن ها دامن فاسدشان آلوده به انواع فساد است و برخي سياست فاسدشان خط بگير از عناصر مزدور است اين قشر اهل فتنه و فساد.
دامادي و عروس، هزار فاميل انقلاب، و گاه با واسطه هاي مبهم حضرات فتنه گر طلبکار شده و تئوري توطئه جديد مي زنند مانند، اختيارات رهبري و ... اين نوع تهاجم خبر از فتنه هاي آينده است. فتنه هايي براي انتخابات آتي و شکست مفتضحانه (فروشنده ها) ولو اين که از دانشگاه (امام صادق) اهم فارغ التحصيل شده، امام صادق(ع) فرزندي چون جعفر کذاب هم داشت، بگذاريد ما هم در عصر خميني و خامنه اي داشته باشيم تحصيل کرده و تحصيلکرده ها که در دامن فقه امام به خطا رفته اند. اين ها که عددي نيستند، تا قائم مقام رهبري، رئيس جمهور، وزير، خالص خالص اصلاحاتي
براي انتخابات آتي و شکست مفتضحانه (فروشنده ها) ولو اين که از دانشگاه (امام صادق) اهم فارغ التحصيل شده، امام صادق(ع) فرزندي چون جعفر کذاب هم داشت، بگذاريد ما هم در عصر خميني و خامنه اي داشته باشيم تحصيل کرده و تحصيلکرده ها که در دامن فقه امام به خطا رفته اند. اين ها که عددي نيستند، تا قائم مقام رهبري، رئيس جمهور، وزير، خالص خالص اصلاحاتي آمريکايي، از دختران خيابان انقلاب تا پيرزن مترسک دست هاي پليد و بي آبرو خيابان هاي لندن.
آمريکايي، از دختران خيابان انقلاب تا پيرزن مترسک دست هاي پليد و بي آبرو خيابان هاي لندن.
اما رويش ها:
جوانان توانا، متخصص، بزرگ مرداني از جنس پولاد، به پاکي طلا، شکافنده کوه ها، تا گوهرهاي نظام را از چشم حرامزاده دشمن محفوظ بماند پدر موشکي ايران، مردان شهادت و شهامت، فراتر از مرزها آن خلباني که (دوران) ديده بود با هواپيمايش تا قلب کنفرانس بغداد رفت، تا سرهاي بي بدن در کربلاي سوريه و عراق، تا جسم ها و ويلچرنشين صابر، تا زناني که قامت رعنايشان فرزندان رشيد وطن را با افتخار با استخوان هايي مبادله کردند، آن ها تفحص را جان دادند، باز هم تفحص کنيد، گنج هاي خاکي و روح هاي افلاکي، غواصان دست و پا بسته از حجاب جسم گذشته، اين ها رويش مي سازند، رويش هايي که از جنس علم و مقاومت اند. اين ها (علي (ع)) مي شناسند، مي دانند علي (ع) در صفين و نهروان با چه جماعتي روبرو بود، اين ها بدون آرم و نام و ريش و تسبيح و انگشتر، ماهيت قاعدين و ساکتين و صامتين و لواسان نشينان به خوبي مي شناسند، اين هايند فرزندان ايران مستقل و آنانند فرزندان ناخلف نوح و زناني از جنس عاد، اين هايند از جنس خدا و آنهايند مترسک شيطان.
انقلاب روي خوش نمي ديد اگر اميدش را به سياست بازان دغل، ويلانشين، محاسبات، انقلاب را امام (ره) تفسير کرد. انقلاب پابرهنگان انقلاب نيروهاي صبور و صابر و قانت و قائمي که مردانه مي ايستند، نه صف گوشت نه خيانت هاي مکرر نه آقازاده هاي توتالي، نه ويلاهاي لواساني، نه اختلاس هاي ميلياردي آنها را متاسف مي کند ولي پيشيمان نمي کند کنار هر درخت مثمر حتماً علف هاي هرز مي رويد، درخت مثمر انقلاب با (خامنه اي) با (خميني(ره)) با فرزندان خلفش پيش مي رود.
اين ها هم علف هرزند به زودي به دست حرمت داران حريم حرم انقلاب، از ريشه زده مي شوند، چند صباحي به اميد گندم ري، و يا زبيري زادگان مکتب زراندوزي، و يا بني قرنطيه و يا نفوذي هاي مزدور، بگذار خيانت کنند خون شهدا رسوايشان مي کند، خون شهدا لباس مکر و کينه را از
انقلاب روي خوش نمي ديد اگر اميدش را به سياست بازان دغل، ويلانشين، محاسبات، انقلاب را امام (ره) تفسير کرد. انقلاب پابرهنگان انقلاب نيروهاي صبور و صابر و قانت و قائمي که مردانه مي ايستند، نه صف گوشت نه خيانت هاي مکرر نه آقازاده هاي توتالي، نه ويلاهاي لواساني، نه اختلاس هاي ميلياردي آنها را متاسف مي کند ولي پيشيمان نمي کند کنار هر درخت مثمر حتماً علف هاي هرز مي رويد، درخت مثمر انقلاب با (خامنه اي) با (خميني(ره)) با فرزندان خلفش پيش مي رود.
قامت اين مترسک هاي غرب بيرون مي کشد.
والسلام
Share/Save/Bookmark