توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 62799
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹
يادداشت :‌محمد حسين تركمن
تدبير عالمانه و بي تدبيري عامدانه
تدبير عالمانه و بي تدبيري عامدانه
روزهاي تلخ گذشته برکشور وکرمانشاه روزهايي بود که دوجريان را بايد رصد کرد،يکي تدبير ورزي درسياست ها، وديگري مهار فتنه گران وشرارت ها،گرچه دراين شرارت ورصد و.. ردزني آن مي توان به آخرين تکنيک دشمن وشيوه عملکرد وعمليات رواني اش دست يافت.اين موضوع از اين نظر مهم است که تاکتيک
دولت تدبير واميد در اين زمينه کم تقصير وبي قصور نيست نمي توان طرحي به اين عظمت را يک شبه اجرا کرد،بي تدبيري محض موجب مي شود (هسته هاي خفته) ضد نظام و(نيرو هاي نفوذي در گرانيگاه هاي) پنهان به ميدان آمده واعتراض به حق مردم به بي تدبيري ها به شرارت بکشند وهزاران ميليارد خسارت مالي وجاني برجاي بگذارد.
شناسي،پروژه سازي، وشيوه عملياني دشمن توسط عناصر شروروهدف دار ودشمن پذير را بايد شناخت وازآن براي مهار شرارت ها اقدام هاي لازم را بعمل آورد.اما از سوي ديگرمطلب بي تدبيري هاست مسئله گران شدن سوخت امري بسيار طبيعي واقدامي قابل قبول است اماتوجيه وتدبير براي رفع نگراني هاي مردم از رخدادهاي بعدي آن بايد قابل توجه وتدبير باشد توجيه و توجه به مردم واقدامات نرم افزاري وسخت افزاري بارگذاري هدفمند توجيهات مستدل ومتقن وتبيين وتنوير راه هم مانع سوءاستفاده دشمن شده وهم مردم به سپر دفاعي در مقابل اقدامات خصمانه تجهيز مي نمايد،اقدام خام،ناپخته وبي تدبيري در فضاي تحريمي وتبليغي دشمن مانند اين است که برهنه مردي را به ميدان جنگ دشمن غدارتا دندان مسلح بفرستي وانتظار داشته باشي اين نيرو هر چند توانمند برخيل ادوات وابزار سياسي وتبليغي وتسليحي دشمن پيروز شود،ما در حالي در کشورونظام بادشمن غدار،کينه جو،مفسد،و وابسته روبرو هستيم که براي هر قدم در نا امني در کشور نيروي مواجب بگير وامکانات ويژه تبليغي را گسيل داشته ،اينجاست که نقش مردم وتوجه به انان در صدور گفتمان ها بايد قرار گيرد،تشريح موضوعي وتفضيلي وتدبيري هر طرح بايد مقبول مردم باشد وبه جنگ رواني دشمن غلبه کندواين مرحله اولي و داراي اوليت واولويت است بعد از اقناع فکري مردم بايد باز خورد ها را از طريق آمار گيري ها ونظرسنجي ها ونيازسنجي ها توسط مراجع ذيصلاح وبي طرف دريافت داشت واگر ميزان اقناع بحد استاندارد وقابل قبول رسيده باشد،اقدامات لازم را براي اجرا انجام داد.پوشش مناسب رسانه اي،اقدامات قوي وقدرتمند در کانون هاي بحران وشبه بحراني،و...رصد دشمن،جريان ها،وايجاد همسويي کلان
جراحي مفيد ولازم اقتصاد کشور،مديران توانمند، قوي، با انديشه جوان وتدبيرمند وولايتي ومومن به توانايي هاي کشور را مي طلبد،نه دولت بي تدبير پليد ولجوجي که با از دست دادن منابع در يک بعد،ودر بعد دوم عدم توجه به مردم وافکار عمومي ترکتازي غير معقول ومعمول انجام داده که خسارت عمده ان به نظام وانقلاب بر گردد
در کشور زمينه ساز اجراي طرح است.متاسفانه دولت تدبير واميد در اين زمينه کم تقصير وبي قصور نيست نمي توان طرحي به اين عظمت را يک شبه اجرا کرد،بي تدبيري محض موجب مي شود (هسته هاي خفته) ضد نظام و(نيرو هاي نفوذي در گرانيگاه هاي) پنهان به ميدان آمده واعتراض به حق مردم به بي تدبيري ها به شرارت بکشند وهزاران ميليارد خسارت مالي وجاني برجاي بگذارد.دولت سست تدبير وبي تدبير در اين راستا،تنها بهانه ساز شد تا مشتي اراذل واوباش به بيت المال دست اندازي واهداف دشمن را در کشور اجرا کنندواگرنقش مردم انقلابي،نيروهاي ولايتي،نيروهاي پاسدار انقلاب نبود با تصميمات پيرو دير هنگام و تاريخ منقضي دولت نمي شد و نمي شود و غنا شود و جراحي هاي مفيد را انجام داد.
جراحي مفيد ولازم اقتصاد کشور،مديران توانمند، قوي، با انديشه جوان وتدبيرمند وولايتي ومومن به توانايي هاي کشور را مي طلبد،نه دولت بي تدبير پليد ولجوجي که با از دست دادن منابع در يک بعد،ودر بعد دوم عدم توجه به مردم وافکار عمومي ترکتازي غير معقول ومعمول انجام داده که خسارت عمده ان به نظام وانقلاب بر گردد،اگر آرامش موجود بعد از بحران را بنگريم شاخصه آن امر ولايت ونيروهاي متحد ومومن عامل آن بوده.نه بيهوش دارو بعد از مرگ سهراب ،بي شک ننگ ابدي بر آناني مي ماند که پادو عامل دشمن ونفاق شدند وجوانان برومند و مدافعان امنيت آزادي و آرمان هاي نظام ما را به خاک وخون کشيدند وبه بيت المال معترض وموجب خسارت به بيت المال شدند.
اين نكته لازم به يادآوري است دم مسيحايي امامت امت، كه با خود گذشتگي و ايثار ندانم كاري ها و ناتواني هاي دولت را بر دوش علي‌گونه خود هموار ساخت. نشان مي دهد كه ولايت و امامت راه نجات نظام از فتنه و انحراف است. و تدبير جانانه در بي تدبيري عامدانه.
Share/Save/Bookmark