توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 63850
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۰
براي انتخاب اصلح
همه را به وحدت بخوانيم
همه را به  وحدت بخوانيم
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ به روزهاي نزديک به انتخاب نزديکتر مي شويم، انتخابات اين دوره مجلس شاخصه هاي ويژه اي دارد. دشمن کمر همت بسته که انقلاب را به زانو درآورد. تحريم اقتصادي، فشار رواني
شبکه هاي مجازي و رسانه صوتي و تصويري و ماهواره اي دشمن، زبيرهاي رو به وفور داخلي،گردنه گيران احد انقلاب، مسئولين به قدرت رسيده با راي مردم و امروز عليه مردم و انقلاب و شرکت سهامي ورشکستگان سياسي در يک صف متحد عليه مردم به ميدان آمده اند، عمرعاص ها مترصد منبرنشيني (ابوموسي ها)، ثانيه شماري مي کنند، سپاه علي، سپاه حسين، سپاه حسن، و تمامي سپاهيان حق محور و عدالت طلب در مفرگاه و مقرگاه برخوردند، عين الاسدها و خرمشهرها باز هم به فتح نياز دارند، و هواپيماي اوکرايني فراواني وجود دارد که با مدعيان خونخواه در مواجهه با نظام و انقلابند از آن ميوه خون مي چينند. تاسف از حادثه ها پيش رو و ماضي در حد تاثر نمي گنجد.
نه شهادت سردار دل ها ضايعه اي قابل جبران است و نه شهادت مسافران هواپيماي اوکرايني صد البته دو تلخي خاص خود را داشت و دارد. بگذريم اين مقدمه و موخره و منظومه و متن براي مطالبي ديگر است، اين همه هجوم رسانه هاي بيگانه و تحريم و فشار براي چيست؟!
به راستي پرسيده ايد براي چه تحريم و فشار بر ما اعمال مي شود، شعب ابيطالب تعبير و تفسيرش اين تحريم هاست؟! يا اين که قوم بني قريضه به اصل موضوع يعني اسلام کار دارد، سيد مظلوم و مقتدر ما سيد علي يک اسوه و الگو و پرچمدار است همه تيرها به سمت بيرقدار عشق است. (خامنه اي ستيزي) نه براي شخص خاص اوست بلکه براي پرچمداري و بيرق داري اوست او سردار بي مثال قرن هاي متمادي است که در وجود (خميني) و خامنه اي تجلي پيدا کرده، قوم بني قريضه و صهيونيست مي داند امروز مشت اسلام گلوگاه حياتش را مي فشارد. زبيرها يک روند و سير تاريخي است فرق نمي کند بن سلمان باشد، اشعث باشد، و عمر بن عبدود هم ترامپ باشد يا هر آشغال ديگر. همه يزيدها، معاويه ها ، اشعث ها، زبيرها عليه اسلام و انقلاب متحد شده اند.
امروز بيرقدار و علمدار و خونخواه حسين (ع) در خامنه اي تجلي پيدا مي کند، امروز کوبيدن عين الاسد عين به هلاکت رسيدن عمربن عبدود است اگر آب دهن پليد عمربن عبدود امروز از دهان ياوه گوي ترامپ به صورت رسانه هاي مزدور خارج مي شود اگر سردار ما به دست (جگرخوارها) به شهادت مي رسد. (ابن مرجانه ها) عاملين نفوذ را بايد شناخت، و همه و همه اين ها زماني از گردونه، گردان سياسي خارج مي شوند که ما حضور داشته باشيم، مقتدر باشيم. چه مهاجرش چه انصار انقلاب چه رزمندگان جبهه ديروز چه رزمندگان جبهه مقدس امروز، جبهه امروز سربازاش و پاسدارانش مردمي هستند که با اندکي قوت لايموت مي سازند و سنگ بر دل اميدهاي خود مي بندند تا دشمن داعشي مسلک، ناموسشان را به گروگان و فروش نگذارد. داعش فقط چند عنصر شکست خورده، فاسد، کلينتون ساخته نيست، داعش سربازان بي حيثيت دشمنند که به جان و مال و ناموس هزاران و ميليون ها مسلمان در عراق، سوريه و افغانستان کوچک ترين ترحمي نداشته . لذا رمز مقابله با داعش و اربابان کاباره دار فاسدشان و شيخک هاي مرتجع مردم و حضور مردم است و انتخابات صحنه حضور مردم بايد باشد، از تفرقه بايد ترسيد به قول يکي از نخبگان، حق متفرق محکوم به شکست و باطل منسجم پيروز خواهد شد جبهه سازش در اقصي و در گلوگاه هاي حاکميت دولت فعلي متاسفانه جاسازي شده است، و حلقوم هاي نامبارک و توابين مزدوري که شناخته شده يا مفقود اين حلقه پليدند در نفوذ و شبکه هاي نفوذي مدام به پادوي سياسي مشغولند، امروز روز امتحان است روز جنگ است. به قول شهيد چمران امروز شناخت مرد از نامرد و مزدور و شهيد از هم مجزاست بايد همه تلاش کنيم صرفنظر از علاقه به اعتقاد اصيل مردم شريفي بينديشيم که جان و فرزند و خون داده اند و صابرند، به خوشه چينان و گردنه گيران يقه سفيد و صاحبان قدرت و ثروت ودست نشاندگان کاخ هاي فرعوني بها نداده و با حضور يک پارچه، منسجم و با بصيرت در انتخابات آوازه ديرين پارسيان فهيم اين ديار را جاودانه کنيم، و انتخابات را جدي و محکم گرفته با تمام توان براي رونق آن بکوشيم و همه عزيزاني که دل در گرو نظام و انقلاب و امامت دارند بدون قيموميت انديشي، و بدون حفظ منافع آتي و سهم خواهي به وحدت بخوانيم و وحدت را در راي به نظام و انقلاب ببينيم و به حاملان و عاملان و عاملين قدرت و ثروت و وادادگان و جاماندگان از قافله انقلاب بها ندهيم و به ريزش ها نينديشيم و به رويش ها انديشه کنيم.
Share/Save/Bookmark