توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 63986
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۹
فرصت‌هاي هدر و اعتمادهاي سوخته
فرصت‌هاي هدر و اعتمادهاي سوخته
فرصت هاي چهار سال گذشته در اختيار نمايندگان مجلس در استان فرا رسيد و كارنامه مردودي برخي نمايندگان استان تك در دست چپ آنان مشاهده مي شود. اما در فضاي مجازي تراز و ماتريس حضور و طعنه پراكني به نظام و امهات آن و همسويي و همساني با شبكه هاي بيگانه در فراز فعاليت آنان قرار دارد برخي از اين نمايندگان نيز برخلاف آن معدود و محدود حركت كرده اند شنيديم كه نماينده كنگاور و صحنه و بيستون برادر پرتلاش و نجيب آقاي حسن سليماني كه دراين دوره براي انتخابات به ميدان نيامده بدليل ابتلا به كرونا در بستر بهبودي قرار دارد ولي در همان حال بدون بوق و كرناي سياسي در پيگيري مطالبات مردم حتي در بستر بيماري فروگذار نبوده و پيگيري لازم و مهمي را انجام داده و البته برخي نيز در واپسين دم حيات نمايندگي به طعنه زني به شوراي محترم نگهبان مشغول بوده اين عناصر همواره در زمين دشمن به بازي رندانه مشغول و گذشته خود به نسيان سياسي
سپرده اند، آناني كه نمايندگي را پلكان نام و نان و از مردم خويش تمام قد غفلت و فرصت سوزي و اعتماد شكني را پيشه خود نمودند واين طيف از پلكان اعتماد مردم بالا رفته و بردوش آن ها ايستادند و كوچكترين تلاشي براي درمان دردهاي پيدا و پنهان مردم از خود نشان ندادند.
ژست هاي دشمن پسند، شعارهاي دروغين ، وابستگي به باندهاي قدرت و ثروت همسويي و همخوني با فتنه گران در عرصه هاي مختلف كارنامه مشحون از ناسازگاري با نظام در رويه آنان شد از سوي با بكارگيري مردم با به خوبي مي توان در كارنامه آنان مشاهده نمود، البته اين تفكر اصحاب تبليغاات واژگونه در شهرهاي كه نمايندگي آن را بعهده داشته كه به ( اصحابي تبليغاتي و بنريسم) و تحت تأثير و تزريق امكانات تسهيلاتي و ارتباطات پنهاني كه تكاثرثروت فراواني را به ارمغان آورده به تكريم خدمات مردمي و خود پرداخته اين مانند آن مثل معروف آفتابه لگن هفت دست شام و نهار هيچي افتادم . براستي شما هم چون من مي انديشيد؟!
Share/Save/Bookmark